News & Activities

  • ... 04/08/2020
    ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.114 และ เรือ ต.115 ลงน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอกหญิงอุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำตามโบราณประเพณี และได้รับเกียรติจากนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านความมั่นคง) คณะผู้บริหารกรมศุลกากร คณะผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.114 และ เรือ ต.115 สร้างจากแบบเรือ M36 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแบบ Well Proven Design ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาต่อยอดจากแบบเรือ ชุดเรือ ต.111 ซึ่งได้สร้างและส่งมอบให้แก่กองทัพเรือ และได้รับการยอมรับการใช้งานได้ผลดีมาแล้ว จำนวน 3 ลำ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อม และมีปณิธานที่แน่วแน่ในการทำงานรับใช้กองทัพเรือ เพื่อความมั่นคงทางทะเล และการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติสืบต่อไป
  • ... 30/06/2020
    “โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน และบริษัทในเครือ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเข้าร่วมงาน โดยในปีนี้ มีบุตรพนักงานที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 91 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ