Career
Job application form
1 รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร
  • นาย นาง นางสาว
  • กก.
    ซม.
  • เบอร์มือถือ
2 ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษา
ปวช./เทียบเท่า
ปวส./เทียบเท่า
ระดับการศึกษา
3 ประวัติการทำงาน
สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก เงินเดือน สาเหตุที่ออก
4 ความสามารถพิเศษ
คำ/นาที คำ/นาที
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
  • ดีมาก ดี พอใช้
  •  
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าใบสมัครดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
Location

Add a Job
DOWNLOAD Application Form