News & Activities

  • ... 18/06/2019
    เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้ไปออกบูธแสดงสินค้าในงาน IMDEX ASIA 2019 ณ Changi Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่รวบรวมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทางทะเล ระดับแนวหน้าของเอเชียแปซิฟิก
  • ... 11/05/2019
    นาวาเอกพัฒนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพช่างกองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ บรรยาย ตอบข้อซักถามด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ ตลอดจนเยี่ยมชมโรงประกอบเรือ เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างเรือ เพื่อให้ผู้รับฟังบรรยายได้สามารถแลกเปี่ยนความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป