News & Activities

  • ... 14/03/2019
    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “มาร์ซันปันน้ำใจ” เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความสมดุล และอยู่รวมกันได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “มาร์ซัน ปันน้ำใจ” ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ โดยการปรับปรุงอาคาร และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านบางจาก และโรงเรียนคลองมหาวงก์ ทั้งนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับท่านประธานโครงการฯ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิเช่น ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนคณะครู อาจารย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก และโรงเรียนคลองมหาวงก์
  • ... 13/03/2019
    ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือเอก พิเชษฐ ตานะเศรษฐ ประธานกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เพื่อรับทราบความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีในกระบวนการต่อสร้างเรือ เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และฟังการบรรยายสรุปของบริษัทฯ โดยคุณสัญชัย จงวิศาล ประธานกรรมการบริษัท, พลเรือเอก ดร.ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข ที่ปรึกษา และคุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ต้อนรับ บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม และนำชมกระบวนการสร้างเรือที่อยู่ในขบวนการผลิต