News & Activities

  • ... 30/06/2020
    “โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน และบริษัทในเครือ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเข้าร่วมงาน โดยในปีนี้ มีบุตรพนักงานที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 91 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ
  • ... 25/06/2020
    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี้ พล.ต.อ. พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ ผอ.ปนม.ตร และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และติดตามความก้าวหน้าโครงการจ้างต่อเรือ ตรวจการณ์สำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม โดยพลเรือเอก ดร.ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข ที่ปรึกษา และคุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม และนำชมความคืบหน้าของการสร้างเรือ